หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เกิดจากการควบรวมคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าด้วยกันในปีพุทธศักราช 2554 โดยได้รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในการประชุมครั้งที่ 2/2554

                   ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้เปิดดำเนินการหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์อย่างเป็นสากล

 

 

ปรัชญา

 

 

               “ประยุกต์ความรู้สู่สากล ด้วยคุณภาพและคุณธรรม

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

             คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สู่สากลที่พร้อมจัดการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ว่า
              “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล

 

 

พันธกิจ

 

 


1. ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาและประยุกต์ได้อย่างเป็นสากล

2. ส่งเสริมการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาธารณสุข แก่สังคมและท้องถิ่น
4. ส่งเสริมกิจกรรมในคณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกิดความก้าวหน้าควบคู่กับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยพัฒนาบุคลากรในคณะให้มีประสิทธิภาพ

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.