หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
คลิกแถบเมนู ข้อมูลหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรวิชา
แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา  
 ระดับการศึกษา  : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 สาขาวิชา  : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 1    - หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
001001  Social and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002  Social and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003  Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001005  General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006  Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (1-0-2)
001007  Basic Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008  Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009  Thai History and Form of Government
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010  Thai Politics and Govermental System
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011  Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012  Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
001013  Life Skills
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
001014  Dynamics of Thai Society
 พลวัตทางสังคม
3 (3-0-6)
001015  Community and Labour Mobility
 ประชาคมและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
3 (3-0-6)
001016  Civic Education Towards Society
 หน้าที่พลเมืองต่อสังคม
3 (3-0-6)
001017  Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   ภาษาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
002001  Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002003  English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004  English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005  English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006  English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007  Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008  Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009  Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010  Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011  English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012  English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
002014  English Speaking for Communication Arts
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
3 (3--6)
002015  English for Communication Arts
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
3 (3--6)
002017  English for Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
002018  Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002019  Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002020  Fundamental Writing for Career Preparation
 พื้นฐานการเขียนเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
002021  Research Study and Report Writing for Communication Arts
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
002022  Research Study and Legal Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
002023  Contemporary Thai Language
 ภาษาไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
002024  Public Speaking
 การพูดในที่สาธารณะ
3 (3-0-6)
002025  Vietnamese Language
 ภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
002026  Bahasa Indonesia Language
 ภาษาอินโดนิเซีย
3 (3-0-6)
002027  Laotion Language
 ภาษาลาว
3 (3-0-6)
002028  Myanmar Language
 ภาษาพม่า
3 (3-0-6)
002029  Bahasa Melayu Language
 ภาษามาลายู
3 (3-0-6)
002030  Khmer Language
 ภาษาเขมร
3 (3-0-6)
002031  Tagalog Language
 ภาษาตากาล๊อก
3 (3-0-6)
002032  Korean Language
 ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)

 1.3   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
003001  General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002  Introduction to statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003  Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004  Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003006  Introduction to Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)
003007  Computer Science and Technology
 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4   พลศึกษาและนันทนาการ หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
004001  Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
004002  Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
004003  Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
004004  Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
004005  Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
004006  Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
004007  Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-1)
004008  Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-1)
004009  Recreation for Health
 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 2    - หน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   วิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ) หน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
500001  General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
500003  General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
600001  Biology
 ชีววิทยา
3 (3-0-6)
600002  Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
3 (2-2-5)
600003  Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
600004  Public health Parasitology
 ปรสิตวิทยาในทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
600005  Principles of Public Health
 หลักการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
600006  Human Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-2-5)
600007  Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
600008  Introduction to Pharmacology
 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
600009  English for Public Health
 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
611001  Behavioral Science in Public Health
 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข
3 (2-2-5)
611002  Epidemiology
 วิทยาการระบาด
3 (3-0-6)
611003  Health Education
 สุขศึกษา
2 (2-0-4)
611005  Public Health Nutrition
 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
3 (2-2-5)
611008  Occupational Health and Work Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
3 (2-2-5)
611009  Public Health Management information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข
3 (2-2-5)
611011  Health Care for Aging
 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
611013  Community Mental Health
 สุขภาพจิตชุมชน
2 (2-0-4)
611014  Reproductive Health
 อนามัยการเจริญพันธุ์
2 (2-0-4)
611015  Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
611017  Prevention and Control Infectious Diseases and Non-Infectious Diseases
 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
3 (3-0-6)
611018  Management for Community Environmental Health
 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
3 (2-2-5)
611019  Consumer Health Potection Management
 การจัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
3 (2-2-5)
611020  Principles of Community Health Management
 หลักการจัดการสุขภาพชุมชน
3 (3-0-6)
611021  Community Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
3 (3-0-6)
611022  Primary Care Management
 การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
3 (2-2-5)
611023  Physical Examination and Basic Medical Care
 การตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)
611024  Physical Examination and Basic Medical Care
 การบำบัดโรคเบื้องต้น
3 (2-2-5)
611025  Community Health Care Management
 การจัดการดูแลสุขภาพชุมชน
3 (2-2-5)

 2.3   วิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
612001  Holistic Health Care
 การดูแลสุขภาพองค์รวม
3 (2-2-5)
612002  Family Health
 อนามัยครอบครัว
2 (2-0-4)
612003  Dental Health
 ทันตสุขภาพ
2 (2-0-4)
612004  Accidents and Diasters
 อุบัติเหตุและอุบัติภัย
2 (2-0-4)
612005  Sexuality Education
 เพศศึกษา
2 (2-0-4)
612006  Food Sanitation
 การสุขาภิบาลอาหาร
2 (2-0-4)
612007  Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine
 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2 (1-2-3)
612008  Maternal and Child Health Care
 การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
2 (2-0-4)
612009  Leadership and Health Team Development
 ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงานสุขภาพ
2 (2-0-4)
612010  Home Health Care
 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
2 (1-2-3)
612011  Health Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
2 (2-0-4)
612012  Seminar in Public Health
 สัมมนาสาธารณสุข
2 (1-2-3)
612013  Health Counseling
 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2 (1-2-3)
612014  Planning and Evaluation in Health Program
 การวางแผนและการประเมินโครงการสุขภาพ
2 (2-0-4)
612015  Research Methodology of Public Health
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
612016  Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0--450)
612017  Internship
 การฝึกปฎิบัติงาน
6 (0--450)
612018  Public Health Project
 โครงงานสาธารณสุข
6 (0-12-12)
612019  Knowledge Management for Community Health Development
 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน
3 (3-0-6)
612020  Seminar in Community Health Management
 สัมมนาการจัดการสุขภาพชุมชน
2 (2-0-4)
612021  Community Health Management Project
 โครงงานการจัดการสุขภาพชุมชน
6 (0-12-12)
612022  Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (1-4-4)
612023  Cooperative Education Preparation
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (15-15-)
612024  Medicinal Herb Production for Health
 การผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)

 3   เลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6
...

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.