หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ วิดีโอ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม   >   มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน
ข่าววันที่: 24 พ.ย. 2563 
 
 

     คณาจารย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีประสบการณ์ในการบริหารงาน บริหารวิชาการ และจัดบริการสุขภาพจากหน่วยงานด้านการสาธารณสุขระดับชาติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จากสภาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อการผลิตนักการสาธารณสุขภายใต้ ปรัชญา 


“ สาธารณสุขเพื่อปวงชน สู่สากลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ”
 

  ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถาบัน ประสบการณ์ทำงาน/รางวัล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณต มานวิโรจน์

เลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ สธช.14617
เลขที่สมาชิก 60021591

วันที่ออกบัตร 19 พ.ย.2562
วันที่บัตรหมดอายุ 18 พ.ย.2567
ปร.ด (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสยาม

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้จัดการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข

รางวัล
อาจารย์ดีเด่นระดับชมเชย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

The Best Paper Award จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 10

รางวัลคนดีศรีราชพฤกษ์ประเภท ผลงานวิจัย  การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและกิจกรรมดีเด่น
2. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นนทรี สัจจาธรรม

เลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่ สธช. 7226

เลขที่สมาชิก 59000033

วันที่ออกบัตร 18 มิ.ย.2562
วันที่บัตรหมดอายุ 17 มิ.ย.2567
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

อดีตหัวหน้างานส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ

เลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่
สธช. 6739
เลขที่สมาชิก 59015648

วันที่ออกบัตร 1 พ.ค.2562
วันที่บัตรหมดอายุ 20 พ.ค.2567
M.P.H. (Public Health)
Loma Linda University, California, USA.

CPH. (Environmental Health), University of Philippines, Manila, Philippines.

วท.บ. (สุขาภิบาล)มหาวิทยาลัยมหิดล
น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

อดีตผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข

อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร

รางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการบริหาร
4. อาจารย์สมฤดี นามวงษ์
เลขที่ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่
สธช. 16475

เลขที่สมาชิก 60024853

วันที่ออกบัตร 18 ก.พ.2563
วันที่บัตรหมดอายุ 17 ก.พ.2568
ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อดีตหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (นักวิชาการสาธารณสุข)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

อดีตนักวิชาการสาธารณสุขในสังกัด รพ.สต.
5. อาจารย์สาววลีรัตน์ ภมรพล

เลขที่สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน 63041480

วันที่ออกบัตร 24 ก.ค. 2563
วันที่บัตรหมดอายุ 23 ก.ค. 2568
ส.ม. (สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ)
วิทยาลัยนครราชสีมา

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
วิทยาลัยนครราชสีมา
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.