หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ วิดีโอ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   คณาจารย์
 
คณาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณต มานวิโรจน์
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
  หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณต มานวิโรจน์
  วุฒิการศึกษา
  ปร.ด.   บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม
  วท.ม.  บริหารงานสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                  
  รป.ม.   บริหารรัฐกิจ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  สบ.      สาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   

   
  ประวัติการทำงาน

  ผู้จัดการงานพัฒนาระบบผู้ปฏิบัติการ  สำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                  - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  สำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                  -  ผู้จัดการงานพัฒนาวิชาการ สำนักวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                  -  ผู้จัดการแผนและประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                  -  หัวหน้างานยุทธศาสตร์ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

                  - นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข

   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทรี สัจจาธรรม
  อ.ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทรี สัจจาธรรม
  วุฒิการศึกษา
  : ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2515
  : ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523
  :วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526
  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2533
   
  ประวัติการทำงาน
  ด้านการสอน
  1. อาจารย์พิเศษหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี วิชาบำบัดทางการพยาบาล พ.ศ. 2537 – 2543
  2. อาจารย์สอนเสริมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดวิชา กรณีย์เลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน พ.ศ. 2538 – 2540
  3. วิทยากรโครงการทางใหม่ชีวิตใหม่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2546 – 2547
  4.  วิทยากรโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพดีชีวิมีสุข – นนทบุรีมาราธอน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

  ด้านการบริหารการทำงาน
  1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ. 2536 – 2552
       : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  2. นักวิชาการสาธารณสุขด้านบริการทางวิชาการชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8) พ.ศ. 2551
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
  ที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
  อ.ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลศักดิ์  พุ่มวิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  ว.ทบ (สุขาภิบาล) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหิดล)
   น.บ.       มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  C.P.H    University of the Philippines
  M.P.H   Loma Linda University, California, U.S.A.
   
  ประวัติการทำงาน
  - อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - สาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร
  - หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
  - ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส พังงา และชุมพร
  - ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดยะลา
  - ผู้อำนวยการ ส่วนพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  - รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  - ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สมฤดี นามวงษ์
  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  อ.ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    อาจารย์สมฤดี นามวงษ์
  วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  - ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   

   
  ประวัติการทำงาน

  พ.ศ. 2554 - 2555 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

  พ.ศ. 2555 - 2561 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน : คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

   
   
 •  
   

   

  อาจารย์วลีรัตน์ ภมรพล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    อาจารย์วลีรัตน์ ภมรพล
  วุฒิการศึกษา
  พ.ศ.2555   ส.ม. (สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ) วิทยาลัยนครราชสีมา
  พ.ศ.2553   วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาลัยนครราชสีมา
   
  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  พ.ศ. 2561 – 2562  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  พ.ศ. 2555 – 2561  อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
   
   
 •  
   

   

  นางสาวสุนิสา บุญคล่อง
  เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์

    นางสาวสุนิสา  บุญคล่อง
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.))
  ปริญญาตรี  (บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.))
   
  ประวัติการทำงาน
  - บริษัท ทรานโกบอลโลจิสติกส์ จำกัด
  - บริษัท โฮมเวิร์ค เทรดดิ้ง จำกัด
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.