หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เกิดจากการควบรวมคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าด้วยกันในปีพุทธศักราช 2554 โดยได้รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในการประชุมครั้งที่ 2/2554

                   ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้เปิดดำเนินการหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์อย่างเป็นสากล

 

 

ปรัชญา

 

 

               “ประยุกต์ความรู้สู่สากล ด้วยคุณภาพและคุณธรรม

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

             คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สู่สากลที่พร้อมจัดการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ว่า
              “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล

 

 

พันธกิจ

 

 


1. ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาและประยุกต์ได้อย่างเป็นสากล

2. ส่งเสริมการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น
3. เป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาธารณสุข แก่สังคมและท้องถิ่น
4. ส่งเสริมกิจกรรมในคณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกิดความก้าวหน้าควบคู่กับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยพัฒนาบุคลากรในคณะให้มีประสิทธิภาพ

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.