หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
คลิกแถบเมนู ข้อมูลหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรวิชา
แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา  
 ระดับการศึกษา  : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 สาขาวิชา  : สาธารณสุขศาสตร์

 1    - หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
001001  Social and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002  Social and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003  Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001005  General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006  Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (1-0-2)
001007  Basic Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008  Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009  Thai History and Form of Government
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010  Thai Politics and Govermental System
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011  Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012  Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
001013  Life Skills
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
001014  Dynamics of Thai Society
 พลวัตทางสังคม
3 (3-0-6)
001015  Community and Labour Mobility
 ประชาคมและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
3 (3-0-6)
001016  Civic Education Towards Society
 หน้าที่พลเมืองต่อสังคม
3 (3-0-6)
001017  Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   ภาษาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
002001  Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002003  English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004  English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005  English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006  English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007  Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008  Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009  Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010  Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011  English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012  English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
002014  English Speaking for Communication Arts
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
3 (3--6)
002015  English for Communication Arts
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
3 (3--6)
002017  English for Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
002018  Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002019  Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002020  Fundamental Writing for Career Preparation
 พื้นฐานการเขียนเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
002021  Research Study and Report Writing for Communication Arts
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
002022  Research Study and Legal Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
002023  Contemporary Thai Language
 ภาษาไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
002024  Public Speaking
 การพูดในที่สาธารณะ
3 (3-0-6)
002025  Vietnamese Language
 ภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
002026  Bahasa Indonesia Language
 ภาษาอินโดนิเซีย
3 (3-0-6)
002027  Laotion Language
 ภาษาลาว
3 (3-0-6)
002028  Myanmar Language
 ภาษาพม่า
3 (3-0-6)
002029  Bahasa Melayu Language
 ภาษามาลายู
3 (3-0-6)
002030  Khmer Language
 ภาษาเขมร
3 (3-0-6)
002031  Tagalog Language
 ภาษาตากาล๊อก
3 (3-0-6)
002032  Korean Language
 ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)

 1.3   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
003001  General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002  Introduction to statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003  Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004  Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003006  Introduction to Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)
003007  Computer Science and Technology
 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4   พลศึกษาและนันทนาการ หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
004001  Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
004002  Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
004003  Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
004004  Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
004005  Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
004006  Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
004007  Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-1)
004008  Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-1)
004009  Recreation for Health
 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 2    - หน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   วิชาแกน (พื้นฐานวิชาชีพ) หน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
500001  General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
500003  General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
600001  Biology
 ชีววิทยา
3 (3-0-6)
600002  Principles of Biochemistry
 หลักชีวเคมี
3 (2-2-5)
600003  Microbiology
 จุลชีววิทยา
3 (2-2-5)
600004  Public health Parasitology
 ปรสิตวิทยาในทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
600005  Principles of Public Health
 หลักการสาธารณสุข
3 (3-0-6)
600006  Human Anatomy and Physiology
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์
3 (2-2-5)
600007  Biostatistics
 ชีวสถิติ
3 (3-0-6)
600008  Introduction to Pharmacology
 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
600009  English for Public Health
 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
611001  Behavioral Science in Public Health
 พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข
3 (2-2-5)
611002  Epidemiology
 วิทยาการระบาด
3 (3-0-6)
611003  Health Education
 สุขศึกษา
2 (2-0-4)
611005  Public Health Nutrition
 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
3 (2-2-5)
611008  Occupational Health and Work Safety
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
3 (2-2-5)
611009  Public Health Management information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสาธารณสุข
3 (2-2-5)
611011  Health Care for Aging
 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
611013  Community Mental Health
 สุขภาพจิตชุมชน
2 (2-0-4)
611014  Reproductive Health
 อนามัยการเจริญพันธุ์
2 (2-0-4)
611015  Public Health Administration
 การบริหารงานสาธารณสุข
3 (3-0-6)
611017  Prevention and Control Infectious Diseases and Non-Infectious Diseases
 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
3 (3-0-6)
611018  Management for Community Environmental Health
 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
3 (2-2-5)
611019  Consumer Health Potection Management
 การจัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
3 (2-2-5)
611020  Principles of Community Health Management
 หลักการจัดการสุขภาพชุมชน
3 (3-0-6)
611021  Community Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
3 (3-0-6)
611022  Primary Care Management
 การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
3 (2-2-5)
611023  Physical Examination and Basic Medical Care
 การตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)
611024  Physical Examination and Basic Medical Care
 การบำบัดโรคเบื้องต้น
3 (2-2-5)
611025  Community Health Care Management
 การจัดการดูแลสุขภาพชุมชน
3 (2-2-5)

 2.3   วิชาเอกเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
612001  Holistic Health Care
 การดูแลสุขภาพองค์รวม
3 (2-2-5)
612002  Family Health
 อนามัยครอบครัว
2 (2-0-4)
612003  Dental Health
 ทันตสุขภาพ
2 (2-0-4)
612004  Accidents and Diasters
 อุบัติเหตุและอุบัติภัย
2 (2-0-4)
612005  Sexuality Education
 เพศศึกษา
2 (2-0-4)
612006  Food Sanitation
 การสุขาภิบาลอาหาร
2 (2-0-4)
612007  Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine
 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2 (1-2-3)
612008  Maternal and Child Health Care
 การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
2 (2-0-4)
612009  Leadership and Health Team Development
 ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงานสุขภาพ
2 (2-0-4)
612010  Home Health Care
 การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
2 (1-2-3)
612011  Health Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
2 (2-0-4)
612012  Seminar in Public Health
 สัมมนาสาธารณสุข
2 (1-2-3)
612013  Health Counseling
 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2 (1-2-3)
612014  Planning and Evaluation in Health Program
 การวางแผนและการประเมินโครงการสุขภาพ
2 (2-0-4)
612015  Research Methodology of Public Health
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3 (2-2-5)
612016  Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0--450)
612017  Internship
 การฝึกปฎิบัติงาน
6 (0--450)
612018  Public Health Project
 โครงงานสาธารณสุข
6 (0-12-12)
612019  Knowledge Management for Community Health Development
 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน
3 (3-0-6)
612020  Seminar in Community Health Management
 สัมมนาการจัดการสุขภาพชุมชน
2 (2-0-4)
612021  Community Health Management Project
 โครงงานการจัดการสุขภาพชุมชน
6 (0-12-12)
612022  Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (1-4-4)
612023  Cooperative Education Preparation
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (15-15-)
612024  Medicinal Herb Production for Health
 การผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)

 3   เลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6
...

 

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.