หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   คณาจารย์
 
คณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
  ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลศักดิ์  พุ่มวิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  ว.ทบ (สุขาภิบาล) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหิดล)
   น.บ.       มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  C.P.H    University of the Philippines
  M.P.H   Loma Linda University, California, U.S.A.
   
  ประวัติการทำงาน
  - อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - สาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร
  - หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
  - ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส พังงา และชุมพร
  - ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดยะลา
  - ผู้อำนวยการ ส่วนพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  - รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  - ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ถิ่นขจี
  ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาศตร์สาธารณสุข
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ถิ่นขจี
  วุฒิการศึกษา
  พ.ศ. 2527             ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  พ.ศ. 2522             ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2553 –ปัจจุบัน          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์
  พ.ศ. 2550 –2552              รองคณบดีคณะสาธารณสุขและเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา และหัวหน้าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์  มานวิโรจน์
  วุฒิการศึกษา
  ปร.ด.   บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม
  วท.ม.  บริหารงานสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                  
  รป.ม.   บริหารรัฐกิจ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  สบ.      สาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   

   
  ประวัติการทำงาน

  ผู้จัดการงานพัฒนาระบบผู้ปฏิบัติการ  สำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                  - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  สำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                  -  ผู้จัดการงานพัฒนาวิชาการ สำนักวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                  -  ผู้จัดการแผนและประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

                  -  หัวหน้างานยุทธศาสตร์ สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

                  - นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข

   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทรี สัจจาธรรม
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทรี สัจจาธรรม
  วุฒิการศึกษา
  : ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2515
  : ประกาศนียบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523
  :วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526
  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2533
   
  ประวัติการทำงาน
  ด้านการสอน
  1. อาจารย์พิเศษหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี วิชาบำบัดทางการพยาบาล พ.ศ. 2537 – 2543
  2. อาจารย์สอนเสริมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุดวิชา กรณีย์เลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน พ.ศ. 2538 – 2540
  3. วิทยากรโครงการทางใหม่ชีวิตใหม่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2546 – 2547
  4.  วิทยากรโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพดีชีวิมีสุข – นนทบุรีมาราธอน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

  ด้านการบริหารการทำงาน
  1. ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พ.ศ. 2536 – 2552
       : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  2. นักวิชาการสาธารณสุขด้านบริการทางวิชาการชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8) พ.ศ. 2551
   
   
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สิริ กาญจนวาสี
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สิริ กาญจนวาสี
  วุฒิการศึกษา
  - Ed. D. in Health Education Oregon State University, U.S.A.
  - M.A. in Health Education  M.A.T. in Teaching Health Education, Phillippines  State University
  - Certificate in Behavioral Science in Health Education, UCLA, U.S.A.
  - English Proficiency,   Holy Names College, San Francisco (U.S.A.)
  - Certificate in Public Health Training Course (SEAMEO Scholarship), University of the Phillipines. 
   
  ประวัติการทำงาน
  - 2521 – 2530     คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสุขศึกษา
  - 2525 – 2530     กรรมการฝ่ายวิเทศก์สัมพันธ์
  - 2530 – 2536     Accademic Services : Thai Student Ambassador, Oregon State, U.S.A
  - 2536                  ประธานจัดการอบรมการให้คำปรึกษา “เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา” สำหรับ Indochina                                                   Countries(Cambodia, China, Indonesia, Malaysia, Laos, Mynmar, Vietnam) โดยทุนจาก                               กรมวิเทศก์สหการ
  - 2536 – 2553     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
  - 2540 – 2543     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศก์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - 2544 – 2553     กรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   - 2548 – 2553     หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพประยุกต์
   
   
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี บุญมา
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี บุญมา
  วุฒิการศึกษา
  วทบ : เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์
  ส.พบ. : เกียรตินิยม อันดับ 2 ม.เกษตรศาสตร์
  Ph.D : Veterinary Public Health
  Tokyo University of Agriculture and Technology  Tokyo , Japan
   
  ประวัติการทำงาน
  -  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  -  รองศาสตราจารย์ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  -  รองคณบดี คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  -  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  -  นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ กระทรวงสาธารณสุข
  -  ที่ปรึกษาสำนักวิจัยและนวัตกรรม ม.ราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา ติอัชสุวรรณ
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สมฤดี นามวงษ์
  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    อาจารย์สมฤดี นามวงษ์
  วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  - ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   

   
  ประวัติการทำงาน

  พ.ศ. 2554 - 2555 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

  พ.ศ. 2555 - 2561 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน : คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

   
   
 •  
   

   

  นางสาวสุนิสา บุญคล่อง
  เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

    นางสาวสุนิสา  บุญคล่อง
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.))
  ปริญญาตรี  (บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.))
   
  ประวัติการทำงาน
  - บริษัท ทรานโกบอลโลจิสติกส์ จำกัด
  - บริษัท โฮมเวิร์ค เทรดดิ้ง จำกัด
   
   
Next
Previous
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.